Objectius de la titulació

L’objectiu dels estudis és el de formar persones que puguin desenvolupar tasques tècniques en aquest sector, amb capacitat d’iniciativa i d’innovació i amb ple domini dels fonaments teòrics que sustenten la comunicació social i la seva dimensió ètica. Aquests fonaments, d’altra banda, han de permetre als graduats la seva continuïtat en la formació superior i en la recerca.

Formem professionals competents, tant en l’àmbit teòric com en la pràctica i, per això, la majoria dels nostres docents combinen l’ensenyament amb l’activitat professional. Acompanyem l’alumnat en el seu camí, oferint una atenció personalitzada mitjançant el/la tutor/a i el servei de Gestió Acadèmica, per garantir el seu èxit acadèmic, personal i professional.

Oferim una docència multidisciplinària que manté equilibri entre les tres matèries. L’estudiantat podrà especialitzar-se triant entre l’ampli ventall d’optatives programades durant el quart curs.

La durada de l’estudi és de quatre cursos acadèmics.

Dades bàsiques

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Aprovació del grau BOE núm. 134 de 13.05.2020
Ubicació Sepúlveda, 50                        (08015, Barcelona)

Per facilitar la formació multidisciplinar, el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting té una estructura equilibrada entre les tres matèries principals:

Publicitat 20%
Relacions Públiques 20%
Màrqueting 20%
Transversals: Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 30%
Altres ciències socials 10%

Perfil d'Ingrés

El perfil recomanat per a l’accés a aquest grau és el d’una persona amb vocació comunicativa, facilitat per expressar idees i capacitat creativa notable, amb interès per la comunicació i les relacions públiques en general i per la publicitat i el màrqueting en particular.

D’altra banda, es recomana per a l’accés una flexibilitat adaptativa a l’evolució de la tecnologia de la informació i la comunicació, especialment a les eines de caràcter més creatiu i comunicatiu, així com una competència lingüística sòlida, tant en el domini de les llengües oficials com de la llengua anglesa.

Pla d'Estudis: Itinerari Curricular i Plans Docents

Curs Primer Semestre Crèdits Tipus Curs Segon Semestre Crèdits Tipus
Primer Principis de Comunicació 6 FB Primer Sociologia 6 FB
Principis de Publicitat 6 FB Principis de Màrqueting 6 FB
Principis de Relacions Públiques 6 FB Dret 6 FB
Psicologia 6 FB Economia 6 FB
Principis d’Organització d’Empreses 6 FB Ètica 6 FB
Segon Tècniques Publicitàries 6 OB Segon Estratègies Publicitàries 6 OB
Tècniques de les Relacions Públiques 6 OB Estratègies de les Relacions Públiques 6 OB
Polítiques de Màrqueting 6 OB Màrqueting Estratègic 6 OB
Taller de Documentació 6 OB Investigació Social i Comercial 6 OB
Taller d’Expressió Escrita 6 OB Taller d’Expressió Audiovisual 6 OB
Tercer Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris 6 OB Tercer Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 6 OB
Cultura Organitzacional 6 OB Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP 6 OB
Màrqueting Digital 6 OB Marketing Plan 6 OB
Taller de Creativitat 6 OB Protocol i Organització d’Esdeveniments 6 OB
Taller de Lideratge i Innovació 6 OB Branding 6 OB
Quart Treball Final de Grau (anual) Quart Treball Final de Grau (anual) 12 TR
* OPTATIVES d’Especialització 24 OT * OPTATIVES d’Especialització 24 OT
* OPTATIVES de Professionalització * OPTATIVES de Professionalització

 

* Especialització en Publicitat * Especialització en Relacions Públiques * Especialització en Màrqueting * Professionalització
Empresa Publicitària (6cr) Relacions Públiques Digitals (6cr) Gestió Comercial (6cr) Taller d’Habilitats Professionals (6cr)
Publicitat Digital (6cr) Comunicació de Crisi (6cr) Retail Màrqueting (6cr) Taller de Recursos TIC Especialitzats (6cr)
Producció i Realització Publicitària (6cr) Seminari de Formació de Portaveus (6cr) E-Commerce (6cr) Taller de Creació d’Empreses (6cr)
Taller d’Especialització en Publicitat (6cr) Taller d’Especialització en RRPP (6cr) Taller d’Especialització en Màrqueting (6cr) Pràctiques Professionals (12cr)
Programa de Mobilitat (30cr)
Veure Anys Anteriors

Altres Activitats Acadèmiques: Workshops

Els Workshops són activitats formatives que l’estudiant pot triar entre una àmplia oferta presentada per l’Escola cada curs acadèmic. La seva metodologia és eminentment pràctica i s’organitzen en grups reduïts.

Veure Anys Anteriors

Sortides professionals

Formem professionals especialitzats en Publicitat, Relacions Públiques i en Màrqueting. El nostre alumnat pot treballar en empreses que tinguin relació amb qualsevol de les tres branques del grau. I, si et vols seguir formant, t’atorguem una beca per accedir al nostre Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques.

Reconeixement de crèdits

CFGSGraus UniversitarisExperiència ProfessionalActivitats Institucionals Universitàries

Efectes Econòmics del Reconeixement de Crèdits

 

Un cop l’estudiant accepta la resolució a la seva Sol·licitud de Reconeixements de Crèdits, s’ha de procedir a la modificació acadèmica1  i econòmica de la seva matrícula en el curs escolar en el que s’aplica.
Econòmicament, cal regularitzar la liquidació que es descriu a continuació per als crèdits reconeguts. En cas que s’hagin reconegut assignatures…
 1. … ja matriculades en el curs vigent: s’aplica l’abonament de la diferència entre el preu inicial i el de reconeixement.
 2. … que NO estaven matriculades (generalment són de cursos superiors): cal ampliar la matrícula i pagar a l’Escola els crèdits reconeguts amb els que s’ha ampliat la matrícula. L’estudiant està exempt/a de matricular aquestes assignatures en els cursos vinents.
 3. En cas que el reconeixement inclogui tant assignatures prèviament matriculades com assignatures de cursos posteriors -supòsits (a) i (b)- es fa el càlcul resultant.

 

Cal recordar, que a efectes Beca General del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el nombre d’ECTS que accepta aquest organisme és exclusivament els que fan referència a assignatures cursades i en cap cas les reconegudes.

Horaris

El Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting ofereix dos torns:

 • Matí: de 9h a 13.15h.
 • Tarda: de 15h a 19.15h.

En cas de voler realitzar una modificació, consulteu els períodes de sol·licitud de canvi de torn a l’Agenda del Campus.

Calendari Acadèmic

Preu i Documentació de Matrícula

Els/les estudiants de Nou Accés assignats/des al nostre centre rebran les instruccions a seguir per correu electrònic a l’adreça indicada a l’hora de realitzar la Preinscripció Universitària.

Beca General CURS 2024/25

Presentació de sol·licituds des del 19 de març a les 9 hores fins al 10 de maig del 2024 a les 15 hores.
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Beques FUERP/ESRP

Consulteu en secretaria

Pràctiques Professionals

Pràctiques Professionals (12 ECTS) és una assignatura optativa que té com a finalitat que l’alumnat pugui acreditar experiència professional un cop finalitzats els seus estudis. Constitueixen una activitat formativa i permeten aplicar els coneixements teòrics adquirits en un entorn laboral.

L’Escola ofereix un ventall de més de 200 empreses i institucions que participen en aquest programa, en el marc normatiu dels Convenis de Cooperació Educativa.

Metodologia Docent

El Grau en Publicitat Relacions Públiques i Màrqueting de la UB està acreditat per l’AQU –Agència de Qualitat Universitària de Catalunya– per a la seva impartició en format presencial i, també, no presencial.

Per això, la nostra metodologia docent posa a disposició de l’alumnat la totalitat de materials necessaris per al desenvolupament formatiu. També li permet verificar en tot moment el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

Preguntes Freqüents

Que l’activitat acadèmica que desenvolupa està tutelada per la Universitat de Barcelona.

L’ Escola Superior de Relacions Públiques és un centre privat, adscrit a una Universitat pública: la Universitat de Barcelona. La Fundació Universitària Europea de Relacions Públiques és la fundació privada titular de l’ Escola.

Sí. L’ensenyament està aprovat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Resolució EMC/3416/2019 (DOGC 8024 de 16.02.20); i inscrit amb el codi 2503827 en el Registre d’Universitats, Centres i Titulacions (RUCT), (BOE núm. 134 de 13.05.2020).

Necessàriament per assignació de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya després que l’estudiant formalitzi la seva preinscripció universitària.

En cas d’haver iniciat altres estudis universitaris oficials, es pot demanar un trasllat d’expedient directament al centre.

Les places disponibles (150 en el nostre cas) i del nombre d’estudiants que demanen l’ensenyament i centre en aquest curs acadèmic.

6.1. El curs 2023-24, la nota de tall en primera assignació PAU/CFGS va ser 8,802.

6.2. En el nostre ensenyament, l’estudiant resulta beneficiat si s’avalua de les matèries amb millor ponderació en la Fase Específica de les PAU:

Ponderació de les matèries de batxillerat per al Grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (UB) 2023

 • Cultura audiovisual - 0,2
 • Disseny - 0,2
 • Economia de l'empresa - 0,2
 • Fonaments de les arts - 0,1
 • Geografia - 0,1
 • Grec - 0,2
 • Història de l'art - 0,2
 • Llatí - 0,2
 • Literatura catalana - 0,2
 • Literatura castellana - 0,2
 • Matemàtiques - 0,2
 • Matemàtiques aplicades a les CC.SS. - 0,2
 • Altres - 0

Informem l’alumnat assignat a partir de les dades que ha facilitat en la seva preinscripció universitària (telèfon i correu electrònic).

Es programa en dos semestres dins d’un calendari establert que contempla activitat lectiva i avaluacions. El Centre estableix dos torns de classes:

 • Torn Matí: de 9 a 13: 15 hores.
 • Torn tarda: de 15 a 19: 15 hores.

Per rigorós ordre de matrícula, assignació universitària, i nota.

Es posa a disposició de l’alumnat la totalitat de materials necessaris per al desenvolupament formatiu. El sistema permet verificar en tot moment el nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting tenen una càrrega lectiva similar. Un 10% correspon a altres ciències socials.

L’estudiant ha de cursar un total de 48 crèdits a elegir entre una oferta que pot superar els 200 crèdits anuals.

Activitats acadèmiques variades que es poden agrupar per superar crèdits optatius. Cada curs acadèmic es programen més de 50.

 • Les optatives d'especialització focalitzen l'aprenentatge en una branca concreta: Publicitat, Relacions Públiques o Màrqueting.
 • Les optatives de professionalització donen les eines necessàries per a una fàcil transició en el món laboral. Inclou recursos TIC i formació per a la creació d'empreses, així com programes de mobilitat (nacional i internacional) i pràctiques externes.

L’estudiant pot matricular la combinació d’ assignatures que més li convingui.

Sí, i molt ampli. Perquè l’alumnat pugui acreditar experiència professional en finalitzar els seus estudis, s’ofereix una extensa oferta de pràctiques en més de 200 empreses i institucions.

Sí. L’Escola té signats 17 acords d’ intercanvi de mobilitat nacional i internacional. Programes SICUE per a les Universitats espanyoles; ERASMUS + per a Universitats de països membres de la Unió Europea.

És un servei d’acompanyament integral de l’estudiant que li dona suport en qüestions acadèmiques, personals i de pràctiques externes. Inclou un Pla d’Acció Tutorial (PAT) i servei d’acollida al nou alumnat.

La Universitat de Barcelona determina unes despeses i una taxa UB en concepte de tutela acadèmica. Els seus serveis es poden gaudir a través del carnet UB, que dona accés a tots els avantatges dels que pot disposar qualsevol estudiant de la Universitat de Barcelona i, a més a més: Xarxa de Biblioteques UB, Servei d’Esports UB i Escola d’Idiomes Moderns.

S’ organitzen sessions per a futurs estudiants universitaris. Hi ha un formulari d’inscripció habilitat al web.