Reconeixement d' Activitats Institucionals Universitàries

Poden ser objecte de reconeixement activitats institucionals de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat de Barcelona o d’altres universitats que l’estudiant hagi dut a terme dins del mateix període en què es cursa l’ensenyament.

Per realitzar la sol·licitud de reconeixement, cal lliurar a la Secretaria de l’Escola la documentació següent:

  1. Instància Normalitzada (demanar a Secretaria).
  2. Certificat en el qual consti:
  • Nom i cognoms del/de l'estudiant.
  • Nom de l' activitat.
  • Període de realització.
  • Hores de dedicació o crèdits ECTS aprovats.
  • Qualificació d'"Apte" o de "No Apte"