PAT – Pla d’Acció Tutorial

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és un servei d’acompanyament a l’alumnat.

L’Escola assigna un tutor o una tutora a l’estudiant per informar, orientar i facilitar la seva integració al centre i a l’ensenyament. L’acompanyarà en el procés d’aprenentatge i s’encarregarà de fer un assessorament a tots els tràmits administratius.

Objectius

  • Acollir, informar i acompanyar l'estudiant al començar els estudis.
  • Facilitar l'adaptació al món universitari.
  • Establir una comunicació amb l'estudiant continuada i personalitzada.