1. Política de privacitat

La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (en endavant FUERP) com a titular Escola Superior de Relacions Públiques (en endavant ESRP), informa als usuaris d’aquest lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web, així com de les dades personals de què disposi la FUERP/ESRP recaptades per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, la FUERP/ESRP garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i altra normativa en matèria de protecció de dades que també pugui ser d’aplicació.

 

 1. Responsable del tractament i Delegat de Protecció de Dades

El responsable del tractament de dades és la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, amb CIF G-60747250. Les dades de contacte de la FUERP són les següents:

 • Direcció Postal: Carrer Sepúlveda, 50, (08015) Barcelona
 • Telèfon de contacte: 93 321 54 62
 • Correu electrònic: rgpd@esrp.net
 • S’informa als interessats que la FUERP ha designat a un Delegat de Protecció de Dades, davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels mitjans descrits anteriorment.

 

 1. Recollida, finalitat i tractaments de dades

La FUERP/ESRP té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida i el tractament de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o emplenant els formularis inclosos en el lloc web.

 • Al seu torn, la FUERP/ESRP informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla principalment prestar serveis acadèmics, per l’enviament de comunicacions relatives a les nostres activitats i serveis i per al desenvolupament de relacions comercials amb els proveïdors. Les principals finalitats són:
 • Gestió Acadèmica: dades d’alumnes i del personal docent per realitzar els tràmits establerts en la normativa universitària vigent.
 • Contacte: tractem les dades per atendre les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la pàgina web. S’utilitzen únicament per aquesta finalitat.
 • Gestió de les dades dels nostres proveïdors: Registrem i tractem les dades dels nostres proveïdors de qui obtenim serveis o bens. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i les destinem únicament per aquesta finalitat.
 • Altres canals d’obtenció de dades: Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que en justifiquen la recollida i tractament.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual s’han de recollit i determinar les responsabilitats que en puguin derivar.

 

 1. Comunicació d’informació a tercers

La FUERP/ESRP informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a tercers, excepte quan la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

 

 1. Drets dels usuaris

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les dades mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de dades, per correu postal (Sepúlveda, 50 08015 de Barcelona) o per correu electrònic (rgpd@esrp.net). Cal adjuntar una fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a la seva identificació.

També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos si considera que han estat vulnerats els seus drets.