Postgrau d'Iniciació i Suport a la Recerca i a la Docència

Objectius de la titulació

L’objectiu general del programa és iniciar el professorat novell i consolidar el professorat no novell en el seu desenvolupament professional continu (DPC).

Dades bàsiques

Unitat Càtedra Observatori Europeu de la Comunicació
Crèdits ECTS 36
Modalitat Online
Ubicació Sepúlveda, 50 08015 Barcelona (Espanya)

Per facilitar la formació multidisciplinària, el Postgrau d’Iniciació i Suport a la Recerca i a la Docència té una estructura equilibrada entre les matèries principals:

Publicitat 20%
Per a tots els nivells d'experiència 28%
Per a la millora en la investigació i la recerca 28%
Per a la millora docent 44%

Pla d’estudis

ITINERARI CURRICULAR
ASSIGNATURES CRÈDITS
Iniciació a la recerca universitària 2
Iniciació a la docència universitària 2
Suport a la recerca universitària 2
Suport a la docència universitària 2
Política universitària: aplicació al Centre 2
Gestió universitària i qualitat 2
Pla d’Acció Tutorial (PAT) 2
Treball de Fi de Grau i de Màster (TFG i TFM) 2
Gestió de l’estrès 2
Suport a la publicació dels resultats de la recerca 2
Lideratge i gestió d’equips en la recerca 2
Comunicació oral i escrita de la recerca 2
Planificació i organització docent 2
Metodologies docents i avaluació de l’aprenentatge 2
Millora i innovació docent 2
Noves tecnologies aplicades a la docència 2
Comunicació i docència 2
Lideratge i gestió d’equips en la docència 2

Competències

 • Desenvolupar un pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent.
 • Gestionar els processos d’ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i coherent.
 • Aplicar diferents metodologies de treball on l’estudiant tingui un paper actiu al procés d’aprenentatge, avaluar-ne el funcionament i proposar accions de millora.
 • Utilitzar adequadament diferents recursos docents i tenir en compte el paper de les TIC en el context actual.
 • Utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives en el treball docent i investigador.
 • Tutoritzar l’alumnat en el seu procés de formació personal i professional.
 • Treballar en equips docents i de recerca i investigació.
 • Avaluar la pròpia activitat docent i científica i analitzar-la amb esperit crític.
 • Afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitària.

Objectius específics

 • Presentar i analitzar metodologies, sistemes d’organització docent i tutorial, propostes d’utilització de materials docents i procediments d’avaluació que ajudin a millorar l’aprenentatge dels estudiants.
 • Afavorir una millora continua de la docència, impulsant la innovació docent.
 • Afavorir la recerca i la innovació orientada a la publicació per compartir amb la resta de la comunitat científica.
 • Impulsar el treball en equips docents i d’intercanvi d’experiències docents i de recerca.
 • Millorar el procés d’avaluació de la docència i impulsar el reconeixement de la docència de qualitat.
 • Donar suport a la tasca docent, així com ampliar i contextualitzar les accions de formació i assessorament al professional.
 • Donar suport a la tasca de recerca i investigació i a la publicació de resultats.
 • Millorar els sistemes i formes de comunicació sobre temes docents en el si del centre, i amb la comunitat científica en general.