Presentació

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, va ser el primer centre universitari especialitzat en aquesta matèria que es va crear a Europa. Està reconeguda oficialment per l’Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1969 (BOE de 26.08.69). La titularitat de l’Escola correspon a la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas.

Titularitat

La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP) és la persona jurídica titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

La FUERP és una organització sense ànim de lucre de caràcter privat. Aquesta entitat es va crear el 1993 treballant a partir d’un conjunt de sinergies individuals i institucionals de la societat civil focalitzades al voltant de l’àmbit professional i acadèmic de la teoria i pràctica de les Relacions Públiques.

Els objectius i funcionament de la FUERP venen regulats pels seus estatuts i la seva esfera d’actuació a tot el territori espanyol, podent establir representacions i delegacions a l’estranger.

La finalitat primordial de la FUERP és la de promoure la recerca científica i tècnica, així com l’ensenyament superior, vinculat a les activitats inherents a les relacions públiques en el context de les ciències socials i, concretament, en el de les ciències de la gestió, organització, informació i comunicació.

Per a l’obtenció d’aquestes finalitats, s’indiquen, a continuació,  els objectius específics de la Fundación:

 • Promoure i proposar programes d’estudi i recerca.
 • Concretar compromisos de col·laboració amb les institucions i organismes.
 • Publicar i difondre per qualsevol mitjà els estudis i investigacions efectuades.
 • Recaptar fons de tercers per aplicar-los, juntament amb el capital fundacional, a les activitats pròpies.
 • Finançar projectes externs de recerca relacionats amb les finalitats assenyalades per a la Fundació.
 • En general, qualsevol altre que tingui relació amb les finalitats pròpies de la Fundació.

Organigrama

Unitats de Gestió dels Serveis Universitaris

Convenis

Pla estratègic

L'Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, pretén assolir els seus objectius optimitzant els mitjans humans, tècnics i materials de què disposa.

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre d’educació superior de caràcter universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. La titularitat de l’Escola correspon a la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), organització sense ànim de lucre i de titularitat privada.

La missió de l’Escola és la de proposar, promoure i dur a terme programes d’estudi i recerca científica i tècnica, dins l’educació superior, vinculats a les activitats professionals i acadèmiques inherents a les relacions públiques, la publicitat i el màrqueting en el context de les ciències socials i, concretament en les ciències de la gestió, organització, informació i comunicació.

En aquest sentit es coordinen línies de col·laboració, tant en el context nacional com l’internacional amb universitats, empreses, organismes públics i associacions professionals amb finalitats i objectius coincidents pel que fa a l’ensenyament, recerca i difusió de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting.

La seva activitat es desenvolupa mitjançant:

 • Processos d'anàlisi i recerca de l'entorn d'activitat econòmica general i sector.
 • Vinculació a referents nacionals i internacionals del sector professional (publicitat, relacions públiques i màrqueting).
 • Vinculació a referents nacionals i internacionals d'Educació Superior en publicitat, relacions públiques i màrqueting.
 • Persones competents, motivades i satisfetes amb la tasca realitzada per l'Escola.
 • Compromís amb la sostenibilitat.
 • Respecte als valors que es defineixen a continuació.

Foment de la docència universitària i la recerca en publicitat, relacions públiques i màrqueting

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, promou el desenvolupament de projectes acadèmics i investigacions científiques encaminades a la formació i recerca en publicitat, relacions públiques i màrqueting.

Tractament èticament responsable de la formació i l'activitat professional

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, treballa en els seus plans formatius en la difusió i promoció dels codis deontològics que regulen la praxi professional i la igualtat de gèneres.

Foment de la cooperació

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb altres institucions d’ensenyament superior, nacionals i internacionals, que tinguin interessos similars en formació i/o recerca.

Orientació a les necessitats formatives i de recerca del sector

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb associacions professionals i gremials i amb el Col·legi Oficial del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya per conèixer les inquietuds i necessitats d’empreses i institucions en relació amb la formació necessària dels seus futurs empleats i empleades. Igualment es treballa per aconseguir línies de col·laboració específiques que facilitin sinergies empresa-universitat.

Orientació a les necessitats formatives de l' estudiantat

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, recull informació encaminada a optimitzar la seva oferta formativa en funció de la tipologia de l’estudiantat per a cada titulació, així com facilitar els recursos materials necessaris d’acord amb el concepte HALC (Hybrid Active Learning Classroom)

Orientació a l' usuari

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona ofereix un servei àgil, eficient i personalitzat, sensible a les necessitats dels usuaris (administració pública, alumnat, docents, personal d’administració i serveis, empreses i institucions col·laboradores en programes de pràctiques i/o borsa de treball).

Pro activitat

L’ Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, pren la iniciativa en el desenvolupament de les seves accions, preveu les necessitats per desenvolupar-les i aporta solucions que satisfacin l’ interès públic dins el compliment de la normativa vigent.

Garantia de qualitat

L’ Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, garanteix la qualitat de la seva activitat, mitjançant l’ avaluació periòdica interna i externa de les seves titulacions d’ acord amb els estàndards establerts.

Eficàcia i eficiència

L’ Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, pretén assolir els seus objectius optimitzant els mitjans humans, tècnics i materials de què disposa

Promoure la sostenibilitat

L’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 25 de setembre de 2015 l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb un sistema de 17 objectius (ODS). L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions i iniciatives fruit del seu compromís amb la societat i l’entorn, impulsa en el marc de l’Agenda 2030 diferents perspectives (investigació, docència i comunitat) i des de tots els àmbits de coneixement que li són propis.

Igualtat de gènere

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona incorpora la perspectiva de gènere en els plans d’estudis de manera transversal, així com la contribució de les dones en els àmbits de coneixement des d’un punt de vista acadèmic, investigador i professional.

Direcció i organització

Visió el 2030

 • Som una organització eficient compromesa amb el desenvolupament sostenible, flexible, amb bon ús dels recursos tecnològics, una activitat ben planificada.
 • Generem confiança als/a les nostres usuaris/es.

Objectius estratègics

 • Promoure els objectius del desenvolupament sostenible (ODS).
 • Assolir un alt grau de satisfacció dels/de les nostres usuaris/es.

Objectius operatius

 • Assegurar la contínua millora dels programes formatius.
 • Optimitzar els mecanismes d'informació per millorar la satisfacció dels/de les usuaris/es.
 • Perfeccionar el sistema de planificació, comunicació i seguiments interns que ens permeti ser eficaços i eficients en els nostres procediments.
 • Promoure la millora constant de la cultura de qualitat del centre i del seu sistema de garantia interna de la qualitat.
 • Promoure la igualtat entre els gèneres.
 • Promoure la recerca i la innovació per generar nou coneixement i noves solucions a les problemàtiques plantejades per la societat.

Elaboració projectes organitzatius

Visió el 2030

 • Incorporem noves propostes formatives.
 • S'ha establert un marc formal de col·laboració amb empreses i institucions que facilita sinergies empresa-universitat.

Objectius operatius

 • Incrementar la proposta acadèmica en graus i/o postgraus.
 • Potenciar la innovació i la recerca.
 • Dinamitzar vincles empresa-universitat: investigacions ad hoc, formació.

Objectius estratègics

 • Respondre a les necessitats declarades per les empreses quant a formació i recerca.
 • Crear grups de recerca propis.
 • Consolidar la proposta acadèmica (Doctorat).

Comunicació

Visió el 2030

 • Contribuïm a un millor coneixement per part de la societat de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting tant acadèmicament com professional.

Objectius operatius

 • Aconseguir un millor coneixement per part de la societat dels objectius, procediments, tècniques i eines de l'activitat professional de publicitat, relacions públiques i el màrqueting i de la seva formació en l'àmbit universitari.

Objectius estratègics

 • Disposar d'informació adequada en contingut, estil, format, objectius sostenibles i consistència sobre les activitats desenvolupades.
 • Promoure i fer visible les activitats docents, de recerca i transferència dutes a terme per l'Escola, mitjançant el web i altres canals.

Persones

Visió el 2030

 • Som una organització amb personal competent, motivat, satisfet i compromès amb el desenvolupament de les seves funcions de forma proactiva, sostenible i èticament responsable.

Objectius operatius

 • Disposar d'un pla integral de recursos humans.

Objectius estratègics

 • Optimitzar el pla integral per a personal docent i d' administració i serveis que inclou projecció professional i formació contínua.

Relacions externes

Visió el 2030

 • Seguim tenint presència destacada i positiva en l'àmbit de l'educació superior en publicitat, relacions públiques i màrqueting.
 • Som un referent positiu en el sector de l'activitat econòmica.

Objectius operatius

 • Millorar el reconeixement nacional i internacional de la nostra organització.

Objectius estratègics

 • Perfeccionar el protocol d' actuació per l' establiment de relacions nacionals i internacionals acadèmiques i professionals.
 • Mantenir una presència en els fòrums de debat i en les organitzacions internacionals.

Estudiants

Visió el 2030

 • Som un referent positiu per a l'alumnat universitari i preuniversitari amb interès en la publicitat, relacions públiques i màrqueting.

Objectius estratègics

 • Optimitzar el procediment de participació de l'alumnat en el Programa de Qualitat de l'Escola.
 • Fomentar la presència d'estudiants en els òrgans i comissions de l' Escola.

Objectius operatius

 • Consolidar la participació dels/de les estudiants en les activitats d'organització acadèmica de l'Escola.

Espais

Visió el 2030

 • Gaudim d'unes instal·lacions sostenibles i adequades a les necessitats d'aprenentatge i formatives d'una escola universitària.

Objectius estratègics

 • Mantenir les instal·lacions i els equipaments amb tecnologies innovadores respectant la sostenibilitat ja partir dels principis i concepte de HALC (Hybrid Active Learning Classroom).

Objectius operatius

 • Prioritzar solucions ergonòmiques vinculades amb l'espai i el seu ús.
 • Prioritzar solucions operatives respecte a sonoritat i lluminositat de l'espai.