Objectius de la titulació

Un màster universitari és un estudi de formació avançada que permet assolir una especialització professional o multidisciplinar, o iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat.

El Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques té com a objectiu formar professionals altament qualificats en la gestió de la comunicació, la identitat, la imatge i la reputació de les organitzacions, així com en la formació de portaveus i relació amb els mitjans de comunicació.

Resoldrem els seus dubtes des de coordinacionmaster@esrp.net

Dades bàsiques

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 60 (Un curs acadèmic)
Places 30
Idioma d’impartició Espanyol
Aprovació Acord Consell de Ministres, 10/05/2022

Valorat favorablement per AQU

Resolució del Consell d’Universitats

Codi RUCT 431746 BOE 118 de 18/05/22

Ubicació Sepúlveda, 50 08015 Barcelona (Espanya)

Metodologia Docent

La nostra metodologia docent posa a disposició de l’alumnat la totalitat dels materials, que permetran adquirir els coneixements teòrics requerits i desenvolupar les activitats obligatòries de cada assignatura de forma autònoma. També li permet verificar en tot moment el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

Aquests estudis es poden cursar en modalitat online o presencial. En ambdós casos l’alumnat tindrà a la seva disposició un acompanyament personalitzat per part de les següents figures:

 • Docents de totes les assignatures, amb les quals realitzarà tutories adaptades tant en horari com en contingut.
 • Coordinador/a del màster, amb qui podrà concertar tutories personalitzades sobre qualsevol qüestió que ho requereixi: organització del curs, orientació acadèmica, etc.

Calendari i Horari

Cada assignatura es desenvolupa al llarg d’un mes durant el qual es programen tutories personalitzades en el format (presencial o online) i horari que més convingui a l’estudiant i a la/al docent.

Aquest format permet a l’alumnat compaginar els estudis amb altres activitats.

Per a més informació, consulta la Metodologia Docent.

Accés al Màster

Cal estar en possessió d’ un títol universitari oficial de llicenciatura o grau:

 • Comunitari: Expedit per l' Estat espanyol o una institució d' educació superior de l' Espai Europeu d' Educació Superior.
 • Extracomunitari: Expedit per un altre país i que faculti per a l' accés a ensenyaments de màster.

Accés directe:

 • Llicenciat/deu graduat/ada en Publicitat i RP, en Màrqueting, en Comunicació o titulació afí.

Altres titulacions:

 • Les sol·licituds d’accés a partir d’altres ensenyaments oficials es valoren particularment. Es poden requerir complements de formació segons l’afinitat entre la titulació d’origen i el Màster.

Complements de Formació:

 • Bloc 1: Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques . 6 crèdits ECTS.
 • Bloc 2: Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques . 6 crèdits ECTS

Entre les sol·licituds recollides en l’apartat de prematrícula es tindran en compte, exclusivament, aquelles que compleixin els requisits d’admissió. Dins de les inscripcions acceptades es prioritzaran seqüencialment aplicant els següents criteris:

 1. Titulats/des que no requereixin realitzar els Complements de Formació.
 2. Valor ponderat de les qualificacions obtingudes en la titulació que li dóna accés al màster.
 3. L' experiència professional en el sector.

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d' educació superior de l' EEES que faculti, al país d' expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l' EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, al país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L' acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l' homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Pràctiques a Empreses i Institucions

El programa de pràctiques està vinculat a una assignatura optativa.

La inserció en el món professional vol de l’estudiant de màster universitari experiència real en el lloc de treball. L’Escola Superior de Relacions Públiques ofereix la possibilitat de construir un currículum molt atractiu realitzant pràctiques en aproximadament 200 empreses i institucions amb les quals té signats convenis de col·laboració.

Sortides Professionals

Formem professionals especialitzats en Relacions Públiques. El nostre alumnat pot treballar en empreses que tinguin relació amb qualsevol de les tres branques del grau, I, si et vols seguir formant, t’atorguem una beca per accedir al Doctorat Internacional de l’Escola de Doctorat JH Newman de la Universitas Europaea (eUniv).

 • Director/a de Comunicació i Estratègies.
 • Director/a de Relacions Públiques.
 • Director/a de Relacions Institucionals.
 • Director/a de Comunicació Interna.
 • Responsable de Projectes de Comunicació i Estratègics.
 • Cap de Premsa/Relació amb els Mitjans de Comunicació.
 • Responsable de Projectes Digitals.
 • Consultoria en Relacions Institucionals / Public Affairs.
 • Director/a de Gabinets de Presidència.
 • Event Planners / Event Managers.

Preu

MÀSTER EN DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA EN RP
PREUS MATRÍCULA – Curs 2024-25
CLASSE DE MATRÍCULA(*) PREU CRÈDIT X 60 CRÈDITS DESPESES I TAXES UB TOTAL
Ordinària 145 € 8.700 € 150 € 8.850 €
Titulats/des de l’Escola Superior de Relacions Públiques de la UB: Consultar Beques específiques aquí
L’alumnat amb titulació que requereixi Complements de Formació haurà de matricular 12 crèdits (ECTS) addicionals.
(*) Altres tipus de matrícula consulteu a la secretaria del centre.

Finalitzada la titulació, l’estudiant podrà sol·licitar l’expedició del títol, previ abonament de les taxes d’expedició.

FORMES DE PAGAMENT
A) PAGAMENT ÚNIC: Descompte del 10%. Un cop acceptada la candidatura i en el moment de formalitzar la matrícula.- Transferència directa a l’Escola. Consultar vies de finançament:

B) PAGAMENT EN QUATRE TERMINIS CADA DOS MESOS:

 • En el moment de formalitzar la matrícula: 4.000€ ( +Complements de Formació si escau)
 • Segon termini: 2.000 €
 • Tercer termini: 2.000€
 • Quart termini: Quantitat restant

Beca General curs 24/25

Presentació de sol·licituds des del 19 de març a les 9 hores fins al 10 de maig de 2024 a les 15 hores.

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Beques FUERP/ESRP

Per a egressats/des de l’Escola Superior de Relacions Públiques de la UB: Consultar Programa de Beques específiques.

Matrícula i Documentació

Preinscripció i reserva de plaça: obert tot l’any.
Període de matriculació: Del 15 al 30 de juny

Reserva de plaça: 1000 €

Demana més informació a coordinacionmaster@esrp.net

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.
 • Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) d’un certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant.
 • Currículum Vitae.
 • Carta de Motivació signada per l’estudiant.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) de la credencial d’homologació o declaració d’equivalència del títol que dóna accés al màster.
 • Si el títol no està homologat, cal
  • Títol o certificat substitutori corresponent convenientment legalitzat.
  • Document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que permet accedir a estudis de màster en aquell país.
  • En cas que el títol hagi estat expedit en una universitat de parla no hispana, cal aportar una traducció jurada. Consulteu la secció “Traducció dels documents expedits a l’estranger” en aquesta mateixa pàgina.
 • Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) d’un certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant i ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Currículum Vitae.
 • Carta de Motivació signada per l’estudiant.

El procés de legalització de la documentació expedida a l’ estranger segueix diferents vies, segons el país d’ origen:

 • Estats membres de la Unió Europea o signataris de l' Acord sobre l' espai econòmic europeu: no s' exigeix cap tipus de legalització. Així mateix, s' eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.
 • Per als documents expedits en països que han subscrit el Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961 serà suficient la legalització única o «apostilla» emesa per les autoritats competents del país.
 • Els documents expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello s' han de legalitzar per via diplomàtica. Per a això, s' han de presentar a:
 1. Ministeri d' Educació del país d' origen per a títols i certificats d' estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
 2. Ministeri d' Afers Exteriors del país en el qual es van expedir els documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d' Espanya al país que expedeix els documents.
 4. Quan el país també és signant del Conveni de la Haia, es pot seguir el procediment establert per a aquest conveni, que és més senzill.
 • Documents expedits a la resta de països: s' han de legalitzar per via diplomàtica. Per realitzar aquest tràmit s' han de presentar a:
 1. Ministeri d' Educació del país d' origen per a títols i certificats d' estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
 2. Ministeri d' Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d' Espanya al país que expedeix els documents.
 4. Si els documents han estat expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya, també s'han de legalitzar al Ministeri d'Afers Exteriors espanyol.

No es requerirà l’aposta del Conveni de la Haia en els documents acadèmics procedents d’universitats i altres centres i institucions d’educació superior del Regne Unit que hagin estat presentats davant les autoritats espanyoles abans de l’1 de juliol de 2021.

Les normes reguladores dels procediments administratius exigeixen que els documents expedits a l’ estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o català. La traducció oficial es pot realitzar:

 • Mitjançant traductor jurat o traductora jurada, que ha de tenir l' autorització corresponent o estar inscrit a Espanya.
 • Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l' Estat espanyol a l' estranger.
 • Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que realitza la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
 • Mitjançant un traductor o traductora oficial a l' estranger, la signatura del qual ha d' estar degudament legalitzada.
 • Més informació: Web del Ministerio de Asuntos exteriores

Preguntes Freqüents

L’estudiant ha de realitzar la seva preinscripció a través d’un formulari i acreditar la titulació d’accés. Es formalitza la matrícula un cop sigui admès/a per la Comissió d’entre totes les candidatures rebudes i a partir dels criteris establerts.

L’alumnat té a la seva disposició la totalitat de materials necessaris pel desenvolupament formatiu. També li permet verificar en tot moment el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

Si els horaris de treball són variables o directament incompatibles amb les classes, si es resideix lluny de Barcelona, ​​si es vol fer pràctiques en empreses la millor opció és el format a distància. L’alumnat disposa de tots els materials docents (textos i material audiovisual) amb la totalitat dels continguts de cadascuna de les assignatures, a més té a la seva disposició elements d’autoavaluació que li permeten conèixer en qualsevol moment el seu grau de comprensió dels continguts.

En ambdues modalitats hi ha un seguiment per part de la/del docent responsable de l’assignatura; i també es tindrà accés al Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).

Sí, i serà acceptat en funció de les places disponibles.

És un servei d’acompanyament integral de l’estudiant que li ofereix suport en qüestions acadèmiques, personals i de pràctiques externes. Inclou un pla d’acció tutorial i servei d’acollida a les/als noves/nous estudiants.

Es tracta de dues matèries (Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques i Aplicació Professional a  la Comunicació i les Relacions Públiques) de 6 crèdits ECTS cada una que han de cursar obligatòriament les/els alumnes que es matriculin en el Màster provinents de titulacions no afins. Suposen la base teòrica prèvia als continguts del Màster.

Cal cursar 2 assignatures optatives, entre una oferta total de 4.
L’estudiant rep acompanyament per tal d’escollir les assignatures optatives. Es fa una valoració conjunta i se l’orienta en funció del que és més pedagògicament adequat pel seu perfil acadèmic i professional.

Sí i molt ampli. Dins l’assignatura optativa Taller Pràctic en Direcció de Comunicació i Estratègia en RP es gestiona una extensa oferta de pràctiques en més de 200 empreses i institucions a Barcelona ciutat i àrea metropolitana per tal que l’alumnat pugui acreditar experiència professional al finalitzar els estudis.

Els preus actualitzats es poden consultar a l’apartat “Preu i beques” de la pàgina web de centre. Hi ha diferents modalitats de pagament únic i fraccionat.

 • Direcció de Comunicació i Estratègia.
 • Direcció de Relacions Públiques.
 • Direcció de Relacions Institucionals.
 • Direcció de Comunicació Interna.
 • Responsable de Projectes de Comunicació i Estratègics.
 • Cap de Premsa/Relació amb els Mitjans de Comunicació.
 • Responsable de Projectes Digitals.
 • Consultoria en Relacions Institucionals / Public Affairs .
 • Direcció de Gabinets de Presidència.
 • Event Planners / Event Managers .
 • I si vols seguir-te formant, t'atorguem una beca per accedir al Doctorat Internacional de l'Escola de Doctorat JH Newman de la Universitas Europaea (eUniv) .