Sistema de Qualitat

El Sistema d’Assegurament de la Qualitat és un conjunt organitzat de procediments d’assessorament i gestió que adopta una institució d’educació superior per monitoritzar el rendiment i assegurar la prestació de serveis de qualitat o l’assoliment de millores en la seva qualitat.

El Sistema de Qualitat de l’Escola pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005). També, segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

L’Escola Superior de Relacions Públiques reafirma el seu compromís amb la gestió de la qualitat integrant totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i màsters oficials en el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), que inclou la definició i documentació dels diferents mecanismes i processos implicats en el disseny i aprovació de les titulacions i el seu seguiment, la seva modificació -si escau-, i la seva acreditació (VSMA), garantint la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.