Comissió de Qualitat

Junta d'Escola

La Junta d’Escola està integrada per la Direcció de l’Escola, el delegat o delegada de la Universitat, i tot el professorat que dona classes d’una manera continuada que estarà representat per un mínim de dos docents i un màxim de quatre . Els/les estudiants poden designar un/a delegat/da per curs. El/a secretari/a ha de ser la mateixa persona que ocupa aquest càrrec a l’Escola. Igualment, el/la titular del centre podrà designar fins a un màxim de tres representants elegits entre els membres del seu Patronat i/o entre professionals del sector de reconegut prestigi.

Les funcions de la Junta d’Escola es concreten en:

 • Dissenyar i gestionar els processos d'avaluació institucional.
 • Dissenyar i gestionar els processos d'avaluació i acreditació d'ensenyaments oficials.
 • Coordinar la gestió de l'avaluació de la docència.
 • Coordinar la gestió de l'avaluació de la investigació i la innovació.
 • Establir criteris i directrius per a la gestió de qualitat interna.
 • Proporcionar informació als òrgans de govern per a la presa de decisions (inclou elaboració i disseny d'indicadors de qualitat).
 • Elaborar estudis per millorar els ensenyaments.
 • Promocionar la cultura de la qualitat.
 • Elaborar informes de caràcter consultiu quan s'hagin d'imposar sancions greus.

Comissió Permanent de la Junta d' Escola

La Comissió Permanent de la Junta d’Escola està formada per un mínim de dos i un màxim de quatre membres nomenats pel titular del centre entre els membres de la Junta d’Escola. Són membres naturals de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola la Direcció del centre, que actuarà com a Presidència, i la persona titular de la Secretaria General, que actuarà com a Secretari/a.

Les funcions de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola seran aquelles que li siguin encomanades per la Junta d’Escola i especialment:

 • Elaborar i analitzar els processos relacionats amb la gestió de la qualitat.
 • Preparar les reunions de la Junta d'Escola per tal d'informar sobre les propostes que cal presentar.
 • Fer el seguiment de les propostes en el Pla d'Actuació de l'Escola.