Política i Objectius de la Qualitat

L’ Escola Superior de RRPP centre adscrit a la Universitat de Barcelona, vol ser un centre docent de qualitat i de recerca que abasti tots els àmbits de la Publicitat, RRPP i el Màrqueting amb vocació interdisciplinar i internacional.

La qualitat, el seu assegurament i la millora contínua en les nostres accions i l’accés a la informació pública són valors essencials per garantir la credibilitat i la confiança de la comunitat universitària, l’administració, i la societat en general vers a la nostra Escola.

La Junta d’Escola és l’òrgan responsable del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (SAIQU).

El compromís amb la qualitat que manifesta l' Escola es concreta en els objectius següents:

 • Fomentar una formació adreçada cap a l'excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d'acord amb les necessitats i expectatives de tots els agents, interns i externs, relacionats amb els ensenyaments, i de la societat en general.
 • Donar resposta a les necessitats formatives de l'alumnat per formar professionals amb les competències que demana la societat i amb els valors que afavoreixin el seu creixement personal.
 • Fomentar i facilitar la formació contínua del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis.
 • Gestionar els recursos humans i materials disponibles de manera que se n’obtingui el màxim rendiment.
 • Difondre entre els diferents col·lectius de l'Escola una cultura de qualitat que contribueixi cap a la millora contínua, promovent que la Política de Qualitat estigui a disposició dels grups d'interès i sigui coneguda, entesa i acceptada per aquests.
 • Potenciar les relacions amb l'entorn social, industrial, educatiu i de recerca per incrementar la seva vinculació amb la societat.
 • Recollir l'opinió de tots els grups d'interès i avaluar el seu grau de satisfacció, per tal de promoure el seu benestar i fomentar la seva motivació i participació en la vida universitària.
 • Establir els mecanismes de rediment de comptes per garantir la transparència de la gestió de l'Escola.
 • Dur a terme la millora continuada del Sistema de Gestió de la Qualitat dels Programes Formatius.
 • Revisar periòdicament l'eficàcia del sistema d'assegurament intern de la qualitat i efectuar els canvis necessaris per garantir el manteniment de la qualitat, portant a terme les accions correctives i preventives que es considerin necessàries.
 • Impulsar la utilització de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions com a eina de millora de la qualitat en els àmbits de la docència i la gestió de recursos i serveis del centre relacionats amb els ensenyaments.
 • Tota l'Escola en general i la Junta d'Escola en particular assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la política de qualitat del centre.

Document aprovat per la Junta d’Escola el 4 de juny de 2021.