Què és el SAIQU?

El SAIQU és el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat. que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat de les titulacions de l’Escola.

Intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, seguiment i avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

El SAIQU s'estructura a partir dels àmbits i documentació següents:
  • Manual de qualitat
  • Política i Objectius de Qualitat
  • Pla Director de l' Escola
  • Processos Específics de Qualitat (PRO) i Mapa de Processos
  • Pla de millora
  • Gestió de la documentació
  • Quadre de comandament