Revisió i millora

La Junta d’Escola revisa periòdicament el SAIQU i proposa accions de millora. El resultat d’aquesta revisió és l’Informe de Revisió i el Pla de Millores del SAIQU que se’n deriva.

Informe de Revisió del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat: Diagnòstic i Pla d’Acció Curs 20-21
Informe de Revisió del Sistema Intern de Qualitat curs 2021-22
Informe de Revisió del Sistema Intern de Qualitat curs 2022-23