Què és el VSMA?

VSMA és el nom que rep el marc en el qual s’encabeix el cicle de vida dels ensenyaments universitaris oficials. La sigla correspon a les inicials dels quatre processos bàsics de les titulacions:

Verificació

 • Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació.
 • En aquest procés, els centres elaboren una memòria de verificació amb el complet disseny de la titulació des de diferents dimensions. Les agències de qualitat (AQU Catalunya) emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats (CU), que elabora un informe final de verificació, atès que és l'òrgan responsable de la verificació final.

Seguiment

 • Les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats. El seguiment té com a objectiu bàsic ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l' avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració de propostes de millora per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament.
 • El seguiment de les diferents titulacions del centre es duu a través del SAIQU, sota la coordinació de l'Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. Aquest seguiment es materialitza en un informe de seguiment, que es posa a disposició d'AQU Catalunya. Els informes són la base per a les propostes de modificacions i suposen una font d'evidències per al procés d'acreditació.

Modificació

 • Les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, són el resultat natural i esperat. En cas que les modificacions siguin substancials i afectin a la naturalesa i objectius del títol verificat, cal reverificar la titulació com si fos nova i dissenyar l'extinció de l'anterior. Igual que en el procés de verificació, AQU elaborarà un informe preceptiu i determinant que remetrà al Consell d'Universitats.
 • En cas de modificacions de menor importància, AQU té la competència per emetre l'informe final favorable a les modificacions proposades. El resultat del procés de modificació es tradueix en la memòria de verificació modificada mitjançant la introducció dels canvis.

Acreditació

 • Tots els títols universitaris oficials necessiten acreditar-se per continuar existint. El procés d'acreditació s'ha de dur a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o última acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.
 • Per obtenir l'informe d'acreditació de l'AQU, les titulacions es sotmeten a un procés d'avaluació per evidenciar que el títol s'està desenvolupant d'acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, s'introdueixen les modificacions o accions de millora que se'n deriven i que els resultats són els previstos. És imprescindible que cada titulació compti amb els següents informes:
  • Els informes de seguiment de les titulacions que el SAIQU haurà anat generant.
  • Els informes d'avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats.
  • Un auto-informe elaborat per un comitè d'avaluació intern (CAI) designat per l'Escola.
  • Un informe d'avaluació externa de les titulacions emès per un Comitè d'Avaluació Extern (CAE) designat per l'AQU, que realitza, a més a més, una visita al centre.
 • Amb tots aquests informes l'AQU emet, finalment, l'informe d'acreditació de cada titulació.

El marc VSMA es treballa de forma integrada i estructurada a través del SAIQU, amb l’objectiu de vincular tots quatre processos, establint lligams coherents entre tots ells i aconseguint una major eficiència en la seva gestió, en un context de millora contínua de la qualitat.

Context i processos del marc VSMA (Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB) .
Metodologia i documents de referència (AQU).