1. IDENTIFICACIÓ

El titular de la pàgina web és la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP) amb CIF G-60747250 que és la persona jurídica titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP). La FUERP es troba situada a Barcelona (08015), carrer Sepúlveda, 50,  telèfon: 93 3215462 i correu electrònic: rgpd@esrp.net.

La FUERP, mitjançant aquest avís legal (d’ara endavant, Avís Legal) regula l’ús del servei del web d’Internet www.esrp.net (d’ara endavant, WEB) que la FUERP posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del WEB estableix la condició d’usuari del WEB (d’ara endavant, Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per la FUERP en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al WEB.

A més, la utilització del WEB està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions de què la FUERP ha assabentat l’Usuari, que substitueixen, completen i/o modifiquen aquest avís legal.

 

 1. OBJECTE

A través del WEB, la FUERP facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d’ara endavant, Serveis) posats a disposició per la FUERP o per tercers.

 

 1. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1 Registre d’Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la subscripció o el registre previ dels Usuaris. No obstant això, (i) la FUERP condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al fet d’omplir el registre d’Usuari corresponent, que es troba a disposició dels que vulguin registrar-se i (ii) hi ha determinats apartats del web que estan restringits únicament per a l’accés dels membres de la FUERP i de l’ESRP.

3.2 Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a la FUERP permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que ocasioni a la FUERP o a tercers per la informació que els faciliti.

3.3 Acceptació i disponibilitat de les condicions generals de contractació

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual accepta:

 • Que és una persona major d’edat
 • Que ha llegit i accepta aquest Avís Legal.

3.4 Obligació de fer un ús correcte del WEB i dels Serveis
L’Usuari es compromet a utilitzar el WEB i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats Serveis, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions de què ha estat assabentat, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d’utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de la FUERP, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

La FUERP no té l’obligació de controlar, i no controla, la utilització que els Usuaris fan del WEB, dels Serveis i dels Continguts. Concretament, la FUERP no garanteix que els Usuaris utilitzin el WEB, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que hi són d’aplicació, encara que ho facin de forma diligent i prudent. La FUERP tampoc no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre si mateixos a d’altres Usuaris.

3.5 Exclusió de garanties i de responsabilitat per al funcionament del WEB i dels Serveis

3.5.1 Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fal·libilitat

La FUERP no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del WEB i dels Serveis. Quan sigui possible, La FUERP advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del WEB i dels Serveis. La FUERP no garanteix la utilitat del WEB i dels Serveis per a la realització d’alguna activitat en concret. Tampoc garanteix la seva infal·libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva), que els Usuaris puguin utilitzar el WEB i els Serveis per accedir a les pàgines i els Serveis que en formen part.

La FUERP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del WEB i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris atribueixin al WEB i als Serveis, a la fal·libilitat del WEB i els Serveis i, en particular (tot i que no de manera exclusiva) a les errades en l’accés a les diferents pàgines web de la FUERP o a aquelles des de les quals es presten serveis.

3.5.2 Privacitat i seguretat en la utilització del WEB i els Serveis

Sense prejudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, la FUERP no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

La FUERP no exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al coneixement que tercers no autoritzats tinguin del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

 

 1. CONTINGUTS

4.1 Obligació de fer un ús correcte dels Continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva disposició en el WEB, entenent per aquests (sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador): textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari (software), enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, Continguts), de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions de què està assabentat, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. Particularment, es compromet a abstenir-se de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a no ser que tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o allò que resulti legalment permès.

Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de l’ESRP o dels seus titulars, de les empremtes digitals o d’altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i d’intentar obtenir els Continguts utilitzant per a aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no suposin un risc de dany o inutilització del WEB, dels serveis i/o dels Continguts.

4.2 Llicències

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al WEB són propietat de la FUERP o de tercers. L’ús o l’accés al WEB i/o als serveis no atribueix a l’Usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.

Així mateix, els Continguts són propietat intel-lectual del la FUERP o de tercers. En virtut del que s’ha establert en aquest Avís Legal, no es poden considerar cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació que hi ha o hi pugui haver sobre aquests Continguts més enllà dels estrictament necessaris per a l’ús correcte del WEB i els Serveis.

4.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat

4.3.1 Qualitat

La FUERP no garanteix l’absència de virus ni altres elements en els Continguts ni en els serveis prestats a tercers a través del WEB, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

LA FUERP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, ni en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

4.3.2 Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

La FUERP no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts ni dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

La FUERP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts i dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

4.3.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i serveis allotjats fora del WEB

El WEB posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (entre altres, enllaços, cibertires i botons), directoris i eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, Enllaços). La instal·lació d’aquests Enllaços, directoris i eines de cerca al WEB té com a únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, els Continguts i els serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionades directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, la FUERP no controla ni pot controlar aquests resultats. En particular, no controla que entre aquests apareguin llocs d’Internet amb Continguts que puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o a les bones costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca hi ha activitats o informacions il·lícites i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç, pot posar en marxa el procediment previst en la clàusula sisena d’aquest Avís Legal.

La FUERP no ofereix ni comercialitza, per si mateix ni per mitjà de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

La FUERP no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. La FUERP tampoc es responsabilitza de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

 

 1. COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE I LOPD

Per tal d’utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris hauran de proporcionar prèviament a la FUERP certes dades de caràcter personal (d’ara endavant, Dades Personals). La FUERP tractarà de manera automàtica les Dades Personals amb les finalitats i les condicions definides, després de la seva sol·licitud.

La FUERP ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

 1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEB i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a la FUERP.

 

 1. NOTIFICACIONS
 • Totes les notificacions i comunicacions que l’Usuari vulgui transmetre a la FUERP les podrà fer arribar per mitjà d’alguna de les formes següents:
 • Enviant un correu postal a la FUERP: Carrer Sepúlveda 50, (08015) Barcelona.
 • Trucant al telèfon 93 3215462
 • Enviant un correu electrònic a l’adreça següent: rgpd@esrp.net

 

 1. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

La FUERP podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en aquest Avís Legal.

 

 1. DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del servei del WEB i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, la FUERP està autoritzada per finalitzar o suspendre la prestació del servei del WEB i/o dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat pel que fa al tema en les condicions particulars corresponents. Quan això sigui raonablement possible, la FUERP advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei del WEB i dels altres Serveis.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració pot adreçar un correu electrònic a rgpd@esrp.net o trucar al número de telèfon següent 93 3215462.