Procediment per a peticions, propostes, suggeriments i queixes

QUI?

Qualsevol estudiant de l’Escola pot presentar els seus suggeriments, propostes de millora o queixes. A les queixes, reclamacions i suggeriments se les anomena peticions.

N’hi ha tres tipus:

  • Peticions de caràcter academicodocent: en funció del tema, es canalitzaran a Direcció, Comissió Executiva, Junta d’ Escola o Consell Rector.
  • Peticions que no són competència de l’Escola: s’informa sobre l’organisme competent.
  • Peticions de serveis del Campus: si són de l’àmbit que pertoca a l’Escola es gestionen directament des de la Secretaria o es deriven a l’òrgan que correspongui.

Per a temes personals: s’activa el procediment per l’estudiant a títol individual.
Per a temes que afectin tota la classe: el/la delegat/ada és l’interlocutor/a vàlid/a.

COM?

Les peticions referents a queixes, reclamacions i suggeriments poden ser formulades per persones físiques o jurídiques. La presentació d’aquestes peticions es pot fer a través dels següents mitjans a la Secretaria del Centre:

  • Instància normalitzada i registrada. El document es pot obtenir a Secretaria.
  • Correu electrònic de contacte del Centre.
  • Entrevistes personals.

Detall dels òrgans de participació de l' alumnat

Delegats/des de curs

Reglament de l’ Escola
«Article 13.- Cada curs pot tenir un/a delegat/da, designat/da democràticament pels estudiants, amb la missió d’elevar a la Direcció, totes les propostes que formulin els seus companys en relació al règim docent. El/la delegat/ada ha de notificar per escrit a la Direcció la seva condició de representant dels/de les seus/es companys/es de curs.

Junta d'Escola

Reglament de l’Escola
«Article 8.- 8.1.- La Junta d’Escola està integrada….. Els estudiants poden designar un/a delegat/da per curs…
8.2.- Correspon a la Junta d’Escola i a la seva Comissió Permanent: Vetllar com a òrgan responsable del Sistema de Garantia de Qualitat del/s Pla/es d’estudis vigent/s. Vetllar per la coordinació docent de les titulacions vigents en cada moment. Definir el seu propi reglament indicant les seves normes de funcionament i especificant la seva estructura i composició, d’acord a la normativa vigent. Col·laborar amb la Direcció en tot el que faci referencia al règim docent i altres funcions que li són pròpies. Ser escoltada quan s’hagin d’imposar sancions greus. Vetllar pel respecte del principi de llibertat acadèmica.»

Comissió de delegats/des

Aquest òrgan no està contemplat en el reglament. En la seva sessió pre-constitutiva de 18 de desembre de 2008 es va determinar: Constitució de la Comissió de Delegats/des amb:

  • Objectius i competències de la Comissió.
  • Procediment d’ elecció de representants a la Junta d’Escola.
  • Descripció de les funcions dels/de les Delegats/des.
  • Procediment i model de delegació de vot.

El link dirigeix a l’ acta de creació: Enllaç a Acta reunió delegats/des 18 de desembre de 2008