Documentació de Matrícula Resta d'Alumnat

Per acreditar la condició de Família Nombrosa de Caràcter General o Especial, cal trametre a la Secretaria de l’ Escola qualsevol dels documents següents:

 • Títol de Família Nombrosa expedit pel Departament de Drets Socials o organisme equivalent d’ altres comunitats autònomes, que estigui vigent a l’inici del curs acadèmic acreditant la seva inclusió com a membre.
 •  Els alumnes que presentin un títol individual de la condició de família nombrosa, han d’ acreditar també el nombre de fills de què consta la família i la data de vigència del títol. En cas que no consti, cal que sol·licitin certificació emesa pel Departament de Drets Socials.
 • Resguard acreditatiu d’ haver demanat la seva expedició o renovació juntament amb una declaració jurada en la qual s’ especifiqui la categoria de família nombrosa.En aquest cas l’estudiant ha de presentar a la secretaria del centre el títol original abans del 30 de setembre de l’any en curs.
 • Certificat emès per la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Drets Socials en què s’acrediti que, d’acord amb l’establert en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l’estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015.

Discapacitat d’ un grau mínim del 33%

 • Fotocòpia del DNI o altra documentació identificativa (Passaport, NIE, etc.).
 • Fotografia carnet.
 • Document de domiciliació bancària (SEPA) .
 • Documentació que acrediti la titularitat del compte en el que es faran els pagaments.

També, cal presentar qualsevol dels documents següents:

 

Víctimes d’ actes terroristes

 • Fotocòpia del DNI o altra documentació identificativa (Passaport, NIE, etc.).
 • Fotografia mida carnet.
 • Document de domiciliació bancària (SEPA) .
 • Documentació que acrediti la titularitat del compte en el que es faran els pagaments..

També, cal presentar el/s document/s següent/s (segons condició):

 • Certificat expedit pel Ministeri d’ Interior que acrediti la seva condició de víctima.

En el cas de ser cònjuge o fill/a de víctimes d’actes terroristes, també caldrà aportar:

 • Original i fotocòpia del Llibre de Família.

 

Víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella i els fills que en depenen

 • Fotocòpia del DNI o altra documentació identificativa (Passaport, NIE, etc.).
 • Fotografia mida carnet.
 • Document de domiciliació bancària (SEPA) .
 • Documentació que acrediti la titularitat del compte en el que es faran els pagaments..

També, cal presentar qualsevol dels documents següents:

 • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi mesura cautelar a favor de la víctima.
 • Informe o certificat que acrediti que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere.
 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

En el cas de ser fill/a dependent de víctimes de violència de gènere, també caldrà aportar:

 • Fins als 21 anys: Llibre de Família.
 • Majors de 21 anys: Certificat de convivència de la Unitat familiar.

Persones beneficiàries de la prestació de l’ingrés mínim vital

 • Fotocòpia del DNI o altra documentació identificativa (Passaport, NIE, etc.).
 • Fotografia carnet.
 • Document de domiciliació bancària (SEPA). (Cal posar document adjunt a aquest correu)
 • Documentació que acrediti la titularitat del compte en el que es faran els pagaments.

També, cal presentar qualsevol dels documents següents.

 • Resolució de l’INSS de concessió de l’ingrés mínim vital de l’any en curs, o document d’actualització de l’ingrés mínim vital de l’any en curs.