Convalidació parcial d'estudis universitaris cursats a l'estranger

Qui? Estudiant amb:

 • Estudis universitaris iniciats a l’estranger.
 • Estudis universitaris finalitzats a l’estranger, sempre que no hagin obtingut la credencial d’homologació del títol o certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial d’Espanya.
Quan? Data d’inici: 15 de maig. Data final: 31 de maig.
Com? Presentació de la documentació següent, original i oficial, legalitzada segons les disposicions establertes pels òrgans competents, a la Secretaria de l’Escola:

 • Sol·licitud de convalidació de crèdits.
 • Documentació acreditativa de la nacionalitat del sol·licitant. Pot ser substituïda per una còpia compulsada del passaport o del permís de residència.
 • Certificació acadèmica original dels estudis. S’ha de veure la denominació, el detall de qualificacions i el curs acadèmic.
 • Plans docents segellats de les assignatures prèviament superades. Han de figurar les competències, els coneixements adquirits i el nombre de crèdits i hores.
 • Comprovant amb el pagament de les taxes corresponents a l’estudi de la petició de convalidació (consulteu a Secretaria). El pagament d’aquestes taxes no garanteix l’adjudicació de places de l’Escola.
 • Informació sobre el sistema de qualificacions de la Universitat d’origen amb el segell original del centre en qüestió.
Observacions
 • En cas de ser necessari, la documentació ha d’estar traduïda oficialment.
 • Els documents originals poden presentar-se amb una còpia i seran retornats a l’interessat un cop realitzat l’acarament.

En cas que l’estudi sigui favorable:

Qui? Estudiant.
Quan? Del 19 al 23 de juliol
Com? L’alumne presentarà la sol.licitud d’admissió per convalidació parcial a la Secretaria de l’Escola.

En cas que la sol·licitud sigui admesa:

Qui? Estudiant.
Quan? Primera setmana de setembre.
Com? L’alumne ha de portar:

 • Una foto carnet.
 • Targeta sanitària.
 • Segur voluntari (en cas que l’alumne no resideixi a Espanya).