Reconeixement de crèdits de CFGS

Únicament poden ser objecte de reconeixement els estudis finalitzats.

Per realitzar la sol·licitud de reconeixement, cal lliurar a la Secretaria de l’Escola la documentació següent:

 1. Instància Normalitzada ( descàrrega aquí ).
 2. Resguard del títol.
 3. Certificat acadèmic.
 4. Plans Docents de l’ any acadèmic en què es van cursar les assignatures en qüestió, en qualsevol dels següents formats:
 • En paper i amb el segell original del centre.
 • Enllaç als Plans Docents publicats a la pàgina web oficial del centre on ha cursat l’ ensenyament.
 • Enllaç al BOE (i/o DOGC) pel qual s’estableix la titulació.

Un cop lliurada la documentació pertinent, l’ Escola procedirà al seu estudi per emetre una resolució.

 

Taula de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior

 

RELACIÓ DE CORRESPONDÈNCIES
CFGS GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING

Gràfica Publicitària (LOE) (CFAS CGG0)

RD 1431/2012 d’11 d’octubre (BOE 03/11/2012)

Decret 245/2016 de 26 d’abril

(DOGC núm. 7110, de 29/04/2016)

 • 366104. Principis de la Publicitat (6 cr.) (FB)
 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 cr.) (OB)

Màrqueting i Publicitat (LOE) (CFPS CMD0)

Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu del grau superior de Màrqueting i Publicitat (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018)

 • 366103. Principis de Comunicació (6 cr.) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 cr.) (OB)
 • 366126. Màrqueting Pla (6 cr.) (OB)
 • 366125. Màrqueting digital (6 cr.) (OB)

Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) (CFPS CMD2)

RD 1571/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366103. Principis de Comunicació (6 cr.) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 cr.) (OB)
 • 366126. Màrqueting Pla (6 cr.) (OB)
 • 366125. Màrqueting digital (6 cr.) (OB)

Administració i Finances (LOE) (CFPS AGB0)

RD 1584/2011 de 4 de novembre (BOE 15/12/2011)

 

 • 66108. Principis d’Organització d’Empresa (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 3661239. Taller de Documentació (6 cr.) (OB)
 • 366147. Taller de Creació d’Empreses (6 cr.) (OP)

Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) (CFPS CMA0)

RD 1573/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)

Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments (LOE) (CFPS HTA0)

RD 1254/2009 de 24 de juliol (BOE 25/02/2010)

 

 • 366121. Protocol i Organització d’esdeveniments (6 ECTS) (OB)

Comerç internacional (LOE) (CFPS CMB0)

RD 1574/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366111. Economia (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)

Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles (LOE) (CFPS ISA0)

RD 1680/2011 de 18 de novembre (BOE 18/11/2011)

 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 ECTS) (OB)
 • 366134. Producció i Realització Publicitària (6 ECTS) (OP)

Producció d’Audiovisuals i Espectacles (LOE) (CFPS ISD0)

RD 1681/2011 de 18 de novembre (BOE 18/11/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 ECTS) (OB)
 • 366134. Producció i Realització Publicitària (6 ECTS) (OP)
ALTRES CFGS
 • La correspondència es resoldrà a partir de les peticions presentades.