Reconeixement d' Experiència Professional

Es reconeixerà l’ experiència laboral i professional sempre que estigui relacionada amb les competències del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.

La documentació aportada ha d’ especificar, com a mínim:

  • El període en què s' ha dut a terme l' activitat professional.
  • Les hores setmanals.
  • Les funcions desenvolupades.