Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

DADES GENERALS
Curs Valor
Oferta de places 19/20 150
20/21 150
21/22 150
22/23 150
23/24 150
Nombre d’estudiants de nou accés 19/20 160
20/21 165
21/22

Total: 163

Dones: 134

Homes: 29

22/23

Total: 165

Dones: 135

Homes: 30

23/24 No correspon
Nombre total matriculats 19/20 160
20/21 305
21/22

Total: 444

Dones: 372

Homes: 72

22/23

Total: 599

Dones: 497

Homes: 102

23/24 No correspon
Graduats a l’últim curs 19/20 No correspon
20/21 No correspon
21/22 No correspon
22/23

Total: 113

Dones: 97

Homes: 16

23/24 No correspon

CAPTACIÓ, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ
Curs Valor

Demanda en 1a opció

Nombre total de sol·licituds en 1a preferència dividit pel nombre de places ofertes.

19/20 1,30
20/21 1,92
21/22

Total: 1,71

Homes: 0,36

Dones: 1,34

22/23

Total: 1,73

Homes: 0,33

Dones: 1,40

23/24 No correspon

Demanda total

Nombre total de sol·licituds dividit pel nombre de places ofertes.

19/20 6,13
20/21 7,44
21/22

Total: 6,98

Homes: 1,68

Dones: 5,30

22/23

Total: 7,56

Homes: 1,93

Dones: 5,63

23/24 No correspon

Nota de tall

Nota accés/admissió del darrer estudiant admès.

19/20 8,648
20/21 9,238
21/22 9,522
22/23 9,274
23/24 8,802

Nota quintil per via d’accés (sobre 14)

Valor nota accés/admissió del quintil.

Quintil: valor mitjà de la nota d’accés del 20% dels millors estudiants de nou accés.

19/20

Via 0: 10,88

Via 7: 10,65

Via 4: 10,89

20/21

Via 0: 11,37

Via 7: 11,21

Via 4: 11,01

Via 8: 9,70

21/22

Via 0: 11,76

Via 4: 11,59

Via 7: 10,44

Via 8: 10,37

Via 9: 6,38

22/23

Via 0: 11,44

Via 7: 10,83

Via 4: 11,27

23/24 No correspon

Nota mitjana d’admissió

Nota mitjana d’admissió dels alumnes de nou accés segons les vies d’accés.

19/20

Via 0: 10,88

Via 4: 10,89

Via 7: 10,71

Via 8: 8,42

Via 9: —-

20/21

Via 0: 8,76

Via 4: 8,72

Via 7: 8,11

Via 8: 8,29

Via 9: 6,69

21/22

Via 0: 10,46

Via 4: 10,41

Via 7: 10,36

Via 8: 10,37

Via 9: —-

22/23

Via 0: 10,07

Via 4: 10,51

Via 7: 10,19

Via 8: —-

Via 9: —-

Via 12: —-

23/24 No correspon
Perfil socio demogràfic de l’alumnat de nou accés Detall

Taxa de matriculació a primera opció

Matriculats en 1a preferència respecte al total de sol·licituds a 1a preferència.

19/20 50,62%
20/21 60%
21/22 50,19%
22/23 46,71%
23/24 No correspon

Estudiants temps complet

Percentatge d´estudiants matriculats a temps complet.

Un estudiant ETC correspon a una matrícula de 60 ECTS.

Font AQU: Evidències i Indicadors recomanats per a l’Acreditació de Graus i Màsters.

 

19/20 100%
20/21 100%
21/22 99,55%
22/23 99,65%
23/24 No correspon

Satisfacció dels estudiants del procés matriculació

Valor mitjà obtingut a l’enquesta: Model 1 Satisfacció dels estudiants de Nou Accés.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 ( excel·lent ).

 

19/20 3,9
20/21 3,6
21/22 3,9
22/23 4,2
23/24 No correspon
Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés 19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
Estudiants segons el nombre de crèdits matriculats Crèdits matriculats. <15 ECTS 19/20 0
20/21 0
21/22 0
22/23 0
23/24 No correspon
<30 ECTS 19/20 0
20/21 0
21/22 0,90%
22/23 4,82%
23/24 No correspon
<45 ECTS 19/20 10.60%
20/21 4%
21/22 5,40%
22/23 5,68%
23/24 No correspon
≥45 ECTS 19/20 89.40%
20/21 96%
21/22 93,69%
22/23 89,48%
23/24 No correspon
Sol·licitants per preferència Detall
Activitats de captació

Nombre d’accions de captació:

Jornades de Portes Obertes, Saló de l’Ensenyament…

 

* Anys afectats per la COVID-19

 

19/20 12*
20/21 42*
21/22 22
22/23 25
23/24 No correspon

Nombre total de potencial nou alumnat atès.

 

* Anys afectats per la COVID-19

 

19/20 137*
20/21 183*
21/22 307
22/23 446
23/24 No correspon

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DOCENT
Curs Valor

Publicació de plans docents de les assignatures programades

% de plans docents publicats.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon

Informes de coordinació i actualització de continguts de les assignatures impartides

% dinformes de coordinació i actualització de continguts respecte a la totalitat dassignatures impartides.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon

Informes Globals de Coordinació Horitzontal i Vertical

Nombre dinformes globals derivats de la coordinació horitzontal i vertical dividit pel nombre dassignatures programades.

19/20 2
20/21 2
21/22 2
22/23 2
23/24 No correspon

Assignatures de grau amb menys de 10 estudiants

Assignatures impartides amb menys de 10 estudiants matriculats.

19/20 0
20/21 0
21/22 0
22/23 0
23/24 No correspon

Ràtio del total de crèdits matriculats entre total d’estudiants:

Mitjana aritmètica entre el nombre total de crèdits matriculats dividit pel total d’estudiants

 

19/20 62
20/21 61
21/22 59,80
22/23 59,94
23/24 No correspon

Estudiants repetidors per ensenyament:

Ràtio resultant de dividir el nombre total de repetidors (segones matrícules i ss) pel total d’estudiants matriculats.

 

19/20 0
20/21 0,005%
21/22 0,004%
22/23 0,014%
23/24 No correspon

Taxa d’estudiants que fan el Treball Final de Grau

Percentatge d’estudiants que s’han presentat al TFG respecte del total d’estudiants matriculats.

19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 95,4%
23/24 Disponible en (n)

Taxa d’estudiants que no aproven el Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants que suspenen el TFG respecte del total d’estudiants matriculats.

19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 4%
23/24 Disponible en (n)

Taxa d’estudiants alta qualificació del Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants amb qualificació del TFG> 8 respecte al total d’estudiants que ho han aprovat.

19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 29,6%
23/24 Disponible en (n)

Activitats formatives

Assignatures de Formació Bàsica, Obligatòries i Optatives de 6 ECTS

Pràctiques Professionals (op) 12 ECTS

Treball de Fi de Grau 12 ECTS

 

19/20 Detall
20/21
21/22
22/23
23/24
Nombre d’accessos a l’Aula Virtual 19/20 94.746
20/21 168.080
21/22 189.489
22/23 131.393
23/24 No correspon
Mitjana d’accessos a l’Aula Virtual per estudiant matriculat/da 19/20 3,7
20/21 3,4
21/22 3,8
22/23 3,3
23/24 No correspon

Número d’accessos al Campus (inclou Secretaria Virtual)

 

19/20 5.320
20/21 12.115
21/22 31.161
22/23 51.884
23/24 No correspon
Mitjana d’accessos al Campus per estudiant matriculat/da (Inclou Secretaria Virtual) 19/20 33
20/21 39
21/22 60
22/23 88,9
23/24 No correspon

GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Curs Valor
Valoració dels/de les estudiants de les pràctiques no curriculars realitzades 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 7,2
23/24 No correspon
Valoració dels/de les tutors/es en relació amb els/les estudiants de pràctiques no curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 9,2
23/24 No correspon
Taxa d’estudiants que fan pràctiques externes no curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 7,56
23/24 No correspon
Valoració dels/de les estudiants de les pràctiques realitzades curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 7,2
23/24 No correspon
Valoració dels/de les tutors/es de les pràctiques curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 9,2
23/24 No correspon
Taxa d’estudiants que fan pràctiques externes curriculars 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 7,56
23/24 No correspon
Estudiants de la cohort que han superat les pràctiques externes 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 7,5
23/24 No correspon
Estudiants que fan les pràctiques externes a la Universitat 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 15
23/24 No correspon
Estudiants que fan les pràctiques externes fora de la Universitat 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 190
23/24 No correspon

PROFESSORAT
Curs Valor
Nombre total de professorat segons Memòria Verifica (un cop implementat tot l’ensenyament) 19/20 25/4
20/21 25/3
21/22 25/2
22/23 25
23/24 No correspon

 

Professorat per categoria de permanents i laborals

Professorat per categoria:

 • Acadèmica: Doctors/es, Doctors/es acreditats/des i llicenciats/des.
 • Laboral: Permanent i No permanent.
 • % de Doctors/es acreditats/des.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Hores impartides de docència a l’aula (HIDA) segons categoria de professorat:

 • Acadèmica: Doctors/es i llicenciats/des.
 • Laboral: Permanent i No permanent.
 • Total FIDES impartides.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Resum hores docència (HIDA) assignatures itinerari curricular:

Hores impartides de docència a l’aula segons:

 • Tipologia: FB, OB, OP i TFG.
 • Nombre de grups.
 • Total ECTS impartits.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detalle
23/24 No correspon

Professorat a temps complet (PDI ETC):

Es considera PDI ETC qui imparteix 240 hores de docència a l’aula.
Font AQU: Evidències i Indicadors recomanats per a l’Acreditació de Graus i Màsters.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Formació continuada del professorat i PDI

Ràtio de professorat i PDI que han participat en activitats formatives pròpies de l’Escola o alienes en un curs acadèmic

19/20 1
20/21 1,68
21/22 1,57
22/23 1,76
23/24 No correspon

Venia Docendi:

 

 • Docents per gènere.
 • Docents per titulació.
 • Resum estadístic docents.
 • Resum acreditació AQU/ANECA de Doctors i Doctores
19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
Percentatge de participació a l’enquesta Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent 19/20 35,48%
20/21 48,48%
21/22 33,29%
22/23 No correspon
23/24 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre l’ assignatura i el/la responsable docent

Font: Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

 

19/20 3,43
20/21 3,59
21/22 3,9
22/23 3,7
23/24 No correspon

GESTIÓ DE LA MOBILITAT I DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ESTUDIANT
Curs Valor

Estudiants estrangers/es a Programes de Mobilitat Internacional: Incoming

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants estrangers/es a Programes de Mobilitat Internacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats/des a l’ensenyament. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 0,50%
23/24 No correspon

Estudiants de la UB-ESRP a Programes de Mobilitat Internacional: Outgoing

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants de la UB-ESRP a Programes de Mobilitat Internacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats/des a l’ensenyament. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 3,50%
23/24 No correspon

Taxa de Mobilitat Internacional:

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants graduats/des a l’últim curs acadèmic que van participar en Programes de Mobilitat Internacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats/des. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 18,60%
23/24 No correspon

Estudiants d’universitats espanyoles a Programes de Mobilitat Nacional: Entrades

 • SICUE
% d’estudiants d’altres universitats espanyoles a Programes de Mobilitat Nacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats/des a l’ensenyament. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 1%
23/24 No correspon

Estudiants d’universitats espanyoles a Programes de Mobilitat Nacional: Sortides

 • SICUE
% d’estudiants de la UB-ESRP a Programes de Mobilitat Nacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats/des a l’ensenyament. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 1,20%
23/24 No correspon
Taxa de Mobilitat Nacional % d’estudiants graduats/des a l’últim curs acadèmic que van participar en Programes de Mobilitat Nacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats/des. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 6,20%
23/24 No correspon

Taxa de Mobilitat Global: Nacional i Internacional

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
 • SICUE
% d’estudiants graduats/des a l’últim curs acadèmic que van participar en Programes de Mobilitat Nacional i internacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats/des. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 24,80%
23/24 No correspon
Nombre Convenis de Mobilitat Internacional Actius
 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
19/20 12
20/21 12
21/22 12
22/23 11
23/24 No correspon
Nombre Convenis de Mobilitat Nacional Actius
 • SICUE
19/20 4
20/21 4
21/22 4
22/23 5
23/24 No correspon
Nombre Convenis de Mobilitat Internacional i Nacional Actius
 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
 • SICUE
19/20 16
20/21 16
21/22 16
22/23 16
23/24 No correspon

RESULTATS ACADÈMICS
Curs Valor

Taxa d’èxit

% d’estudiants que superen les assignatures respecte a l’alumnat presentat.

19/20 97,60%
20/21 99,15%
21/22 97,37%
22/23 97,24%
23/24 No correspon

Taxa de no presentats

% d’estudiants no presentats/des respecte als/a les matriculats/des.

 

19/20 0%
20/21 0,17%
21/22 1%
22/23 1,76%
23/24 No correspon

Taxa de repetidors/es sobre el total d’alumnat

Estudiants repetidors/es sobre el total d’alumnat.

19/20 0%
20/21 0,01%
21/22 0,37%
22/23 0,014%
23/24 No correspon

Taxa de repetidors/es per assignatura

Per a cadascuna de les assignatures, detalleu el % d’estudiants que han matriculat per segona vegada o ss respecte total d’alumnat matriculat.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Taxa d’abandonament inicial

% d’estudiants de nou accés que no es tornen a matricular el curs següent.

19/20 12,5%
20/21 8,75%
21/22 12,048%
22/23 9,7%
23/24 No correspon

 

Taxa d’abandonament

% entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que haurien d’haver obtingut el títol l’any acadèmic anterior i que no s’han matriculat aquest any acadèmic ni l’anterior.

Disponible a (n+2)

 

19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 No correspon (n)
23/24 No correspon (n+1)

Taxa de graduació

% entre els/les estudiants d‟una cohort d‟entrada que s’han graduat el curs previst de graduació (n) o el curs següent (n+1), respecte al conjunt d’estudiants d’aquesta cohort.

Disponible a (n+1)

 

19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible a (n)
23/24 Disponible en  (n+1)

Taxa d’eficiència

% de crèdits totals que hauria d’haver matriculat una cohort dividit pel total de crèdits que han matriculat els/les estudiants graduats/es.

Disponible a (n+1)

 

19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 Disponible a (n)
23/24 Disponible en (n+1)
Durada mitjana dels estudis per cohort 19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 4,29
23/24 No correspon

Taxa de rendiment

% de crèdits ordinaris superats dividit pel total de crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’alumnat matriculat a l’ensenyament

 

19/20 97,60%
20/21 98,98%
21/22 96,39%
22/23 95,53%
23/24 No correspon
Taxa de rendiments desagregada per nota d’accés Curs Valor
Nota d’accés: 5-< 6 19/20 0
20/21 0
21/22 80
22/23 85,71
23/24 No correspon
Nota d’accés: 6-< 7 19/20 0
20/21 100
21/22 80
22/23 86,21
23/24 No correspon
Nota d’accés: 7-< 8 19/20 80
20/21 100
21/22 50
22/23 0
23/24 No correspon
Nota d’accés: 8-< 9 19/20 90,29
20/21 0
21/22 0
22/23 87,19
23/24 No correspon
Nota d’accés: 9-< 10 19/20 89,88
20/21 95,8
21/22 91,68
22/23 93,98
23/24 No correspon
Nota d’accés: 10-< 11 19/20 96,27
20/21 96,92
21/22 95,65
22/23 97,81
23/24 No correspon
Nota d’accés: 11-< 12 19/20 100
20/21 93,98
21/22 96,59
22/23 99,33
23/24 No correspon
Nota d’accés: 12-< 13 19/20 0
20/21 100
21/22 100
22/23 100
23/24 No correspon
Nota d’accés: 13-< 14 19/20 0
20/21 0
21/22 100
22/23 100
23/24 No correspon
Altres 19/20 0
20/21 0
21/22 0
22/23 0
23/24 No correspon

ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) I SERVICI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (SAE)
Curs Valor
Nombre total de registres al Pla d’Acció Tutorial 19/20 241
20/21 853
21/22 947
22/23 1.629
23/24 No correspon
Mitjana de registres per alumne/a matriculat/da (PAT) 19/20 1,50
20/21 2,64
21/22 2,14
22/23 2,71
23/24 No correspon
Percentatge d’alumnat de nou accés que rep orientació 19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
Percentatge d’estudiants de l’ensenyament que reben orientació (inclou ERASMUS) 19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
Nombre de sessions col·lectives d’orientació
(matriculació, pràctiques, assignatures i gestió acadèmica)
19/20 6
20/21 10
21/22 20
22/23 54
23/24 No correspon

Valor mitjà sobre la satisfacció dels estudiants NA amb l’atenció rebuda pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

Font: Enquesta Model 1: S atisfacció dels estudiants de nou accés. Valor mitjà del Ítem ​​3.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

19/20 4
20/21 4
21/22 4,4
22/23 4,6
23/24 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els/les estudiants sobre el SAE.

Font: Model 13: Satisfacció dels/les estudiants sobre el SAE. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

 

19/20 3,8
20/21 3,5
21/22 3,8
22/23 3,6
23/24 No correspon

 

Valor mitjà de la satisfacció de tots els/les estudiants sobre el PAT.

Font: Model 14: Satisfacció dels/de les estudiants sobre el PAT. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

 

19/20 3,0
20/21 2,9
21/22 2,9
22/23 2,9
23/24 No correspon