CLAUSTRE VENIA DOCENDI 21/22
Curs 2021-2022 Titulació Total Docents
Llicenciats/des Doctors/es
Total Acreditats (1)
Gènere % % % (2) %
Dones 6 55% 8 47% 5 63% 14 50%
Homes 5 45% 9 53% 7 78% 14 50%
11 39% 17 61% 12 71% 28 100%
(1) Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària
(2) % sobre total doctors/es