CLAUSTRE VENIA DOCENDI 20/21
Curs 2020-2021 Titulació Total Docents
Llicenciats/des Doctors/es
Total Acreditats (1)
Gènere % % % (2) %
Dones 6 60% 5 33% 2 40% 11 44%
Homes 4 40% 10 67% 8 80% 14 56%
10 40% 15 60% 10 67% 25 100%
(1) Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària
(2) % sobre total doctors/es