CLAUSTRE VENIA DOCENDI 19/20
Curs 2019-2020 Titulació Total Docents
Llicenciats/des Doctors/es
Total Acreditats (1)
Gènere % % % (2) %
Dones 6 60% 22 48% 16 73% 28 50%
Homes 4 40% 24 52% 18 75% 28 50%
10 18% 46 82% 34 74% 56 100%
(1) Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària
(2) % sobre total doctors/es