HORES IMPARTIDES DE DOCÈNCIA AULA (HIDA) SEGONS CATEGORIA DE PROFESSORAT I DOCTORAT
Estàndard 4.1. Permanents (1 i 2) No permanents Total Hores
Curs 2022-23 1. Fa falta doctorat

CC, CU, CEU, TU, Agregats i assimilables en centres privats.

2. No fa falta doctorat

Colaboradors/es i assimilables en centres privats.

Lectors/es Acreditats/des Altres
Doctors/es 480 0 0 0 0 480
No Doctors/es 0 180 0 0 0 180
Total 480 180 0 0 0 660