HORES IMPARTIDES DE DOCÈNCIA AULA (HIDA) SEGONS CATEGORIA DE PROFESSORAT I DOCTORAT
Estàndard 4.1. Permanents (1 i 2) No permanents Total Hores
Curs 2021-22

1. Fa falta doctorat

CC, CU, CEU, TU, Agregats i assimilables en centres privats.

2. No fa falta doctorat

Colaboradors/es i assimilables en centres privats.

Lectors/es Acreditats/des Altres
Doctors/es 2.640 0 0 0 0 2.640
No Doctors/es 0 960 0 0 0 960
Total 2.640 960 0 0 0 3.600