Activitats formatives i dedicació de l'estudiant

Assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives; i Treball de Fi de Grau.

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES SEGONS HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT (i % HIDA)
ACTIVITATS FORMATIVES HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT

PER A LES ASSIGNATURES DE 6 CRÈDITS

HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT PER

L’ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS (op)

12 CRÈDITS

PERCENTATGE HIDA

(Hores impartides a l’aula)

% Presencialitat

 

TEÒRIQUES 65 130 35%
PRÀCTIQUES 20 40 35%
PARTICIPATIVES 15 30 50%
COL·LABORATIVES 20 40 25%
INDIVIDUALS 30 60 25%

 

HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT A LA FEINA DE FINAL DE GRAU (I % HIDA)
ASSIGNATURA HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT PERCENTATGE HIDA

(Hores impartides a l’aula)

% Presencialitat

Treball de Fi de Grau 300 30%