Formació Acadèmica

  • Màster de Docència Universitaria. Universitat de Barcelona 2015.
  • Màster en Dret de l’Empresa i dels Negocis. Universitat de Barcelona 2010.
  • Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona 2008.

Trajectòria Laboral

Projectes d'Investigació

Línies d'Investigació

Estades d'Investigació

Publicacions

  • ARROYO, L. El criteri de raonabilitat com a límit moderador en l’exigibilitat del compliment conforme al Llibre VI del CCCat. Dins: Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions, Institut en Dret privat europeu i comparat, Universitat de Girona (coord.), Documenta Universitària, pp. 561-579, Girona, 2019.
  • ARROYO, L. El règim de la conformitat en el projecte de llei del llibre sisè del codi civil de Catalunya com a causa d’incompliment a la compravenda civil, CEFJE, Barcelona, 2018. http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2018/codiCivilCat_CA.pdf
  • ARROYO. L. La información precontractual como elemento reequilibrador en la contratación de consumo, a Diseño y codificación de instrumentos reequilibradores en contextos de asimetria negocial. Dins: GRAMUNT FOMBUENA, M.; FLORENSA I TOMÀS, C. Codificación y reequilibrio de la asimetría negocial, Dyckynson, Madrid, 2017.
  • ARROYO, L. Internet i el dret a l’oblit: la consolidació d’un remei civil al tractament de dades personals. Comentari a la sentència del TJCE de 13 de maig de 2014, LEXBADIU Revista de Dret Privat i de Consum, 2014.
  • ARROYO, L. ¿Qué es Escrow? Aspectos contractuales y fiscalidad de la cuenta de Escrow. El Fisco, 2008. http://elfisco.com/articulos/que-es-el-contrato-escrow
  • ARROYO, L. Medidas antielusión en los tratados para evitar la doble imposición, traducció a l’espanyol. Revista Economia Social i de l’Empresa, 2007. http://elfisco.com/app/uploads/2017/01/22.pdf
  • ARROYO, L. Intercambio de información y cooperación tributaria. Revista d’Economia Social i de l’Empresa, núm. 47, pp. 49-68, 2007. http://elfisco.com/app/uploads/2017/01/20.pdf

Informació de contacte: esrp@esrp.net