Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)

Model 5

Qüestionari

  1. L’atenció i el suport rebuts a l’Escola s’han ajustat a les meves necessitats com a estudiant.
  2. Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació.
  3. Si tornés a començar, triaria el mateix centre d’estudis.
  4. La formació rebuda ha millorat les meves capacitats professionals.
  5. En general, estic satisfet/a amb la titulació i el centre.