Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels titulats (a la recollida del Títol)

Model 6

Qüestionari

  1. La meva situació laboral és.
  2. Temps que vaig trigar a trobar la primera feina relacionada amb els meus estudis.
  3. Actualment, tinc una feina relacionada amb els meus estudis.
  4. Els serveis de l’Escola m’han servit per aconseguir aquesta feina.
  5. El meu lloc de treball és.