Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent

Model 2

Qüestionari

  1. Estic satisfet/a amb les classes i l’atenció rebuda pel docent.
  2. Les activitats formatives realitzades són d’utilitat per assolir els coneixements.
  3. Els sistemes d’avaluació són adequats per valorar el meu aprenentatge.
  4. La càrrega de treball és proporcionada al temps programat per a l’assignatura.
  5. En general, estic satisfet/a amb l’assignatura i el docent.