Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a

Model 3

Qüestionari

  1. Estic satisfet/a amb la selecció del tema del TFG.
  2. El procediment d’assignació de tutor/a s’ajusta a les meves expectatives.
  3. Estic satisfet/a amb l’acompanyament i suport del tutor/a.
  4. La programació de l’exposició de defensa del TFG és adequada (temps previst, aula i equipaments).
  5. En general, estic satisfet/a amb el Treball Final de Grau.