Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

Model 13

Qüestionari

  1. L’atenció personal del SAE és adequada i s’ajusta a les meves necessitats.
  2. La informació pública (web de l’Escola, Espai de l’Alumnat, Xarxes Socials) és d’utilitat i de fàcil accés.
  3. La informació rebuda sobre beques i ajusts a l’estudiant és adequada i suficient.
  4. La gestió de tràmits administratius és àgil i eficient.
  5. En general, estic satisfet/a amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).