Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del centre

Model 11

Qüestionari

  1. La informació prèvia i suport rebuts al meu centre d’origen m’han ajudat a decidir-me i gestionar la meva Mobilitat.
  2. L’oferta de Mobilitat del meu centre d’origen és adequat i suficient.
  3. La meva estada al centre de destí s’ha ajustat a les meves expectatives.
  4. La meva experiència de Mobilitat (programa formatiu, idioma, estada) ha millorat les meves capacitats professionals.
  5. En general, estic satisfet/a amb la meva experiència com a estudiant del Programa de Mobilitat.