Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)

Model 14

Qüestionari

  1. La informació prèvia sobre el PAT i l’assignació de tutor/a és adequada i suficient.
  2. El meu tutor/a manté un bon clima de relació personal i de comunicació.
  3. Estic satisfet/a amb la informació i atenció rebuda a les tutories.
  4. La resolució d’incidències del meu tutor/a s’ajusta a les meves necessitats com a estudiant.
  5. En general, estic satisfet/a amb el servei del PAT i el meu tutor/a.