Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés

Model 1

Qüestionari

  1. Com ens has conegut?
  2. La informació disponible sobre l’Escola i el Grau m’ha ajudat a decidir el meu futur acadèmic.
  3. El tràmit de matrícula és fàcil i entenedor.
  4. Estic satisfet/a amb l’atenció rebuda pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).
  5. El Mòdul Introductori d’Acollida és útil pels nous estudiants.