Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció del Professorat

Model 4

Qüestionari

  1. La programació del calendari acadèmic és adequada.
  2. Estic satisfet/a amb el perfil dels estudiants del grup classe.
  3. L’aula i els equipaments disponibles són adequats i suficients.
  4. L’atenció i el suport rebuts a l’Escola s’ajusten a les meves necessitats com a docent.
  5. En general, estic satisfet/a amb la meva experiènia com a docent.