Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació

Model 15

Qüestionari

  1. La informació prèvia sobre la Jornada de Formació es adequada i suficient.
  2. El tema o temes tractats a la Formació s’ajusten a les meves expectatives.
  3. Estic satisfet/a amb el format i la durada de la Formació.
  4. Aquesta Formació ha millorat les meves capacitats professionals.
  5. En general, estic satisfet/a amb la Formació i el seu responsable.