Accés al Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UB mitjançant preinscripció universitària

(Veure document PDF)

D’acord amb el RD 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles i d’altres mecanismes d’accés previstos en la normativa legal vigent.

Per sol·licitar l’accés a aquest ensenyament, cal fer una preinscripció universitària en "Publicitat i RRPP, Grau en; Universitat de Barcelona".

La informació relativa a les vies d’accés als estudis universitaris la facilita cada curs acadèmic la Generalitat de Catalunya:

Preinscripció universitària - Accés i admissió a la Universitat

Accés
• Des de batxillerat

La modalitat de Batxillerat no condiciona l’accés, però hi ha determinades matèries vinculades a la Branca de coneixement de la titulació, que determinen els paràmetres de ponderació per a establir la nota d’admissió (consulteu, a títol orientatiu, el quadre de ponderacions.

• Batxillerat LOE + PAU: • Totes les opcions: Arts, Ciencia i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.
• Batxillerat LOGSE + PAU: • Totes les opcions: Arts, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Humanitats i Cientificotècnica.
• COU + PAU: • Totes les opcions: Cientificotecnològica, Biosanitària, Ciències Socials i Humanisticolingüística.
• Nota informativa per als estudiants de fora de la UE sense PAU
• Des de formació professional

En el nou procediment d’admissió, les sol·licituds de plaça no s’ordenaran amb caràcter preferent, segons l’adscripció de les famílies de formació professional a les branques de coneixement en què s’inscriu l’ensenyament de Grau, sinó per nota d’accés (qualificació mitjana dels estudis cursats) o nota d’admissió. Aquesta última es pot assolir, amb caràcter voluntari, quan els alumnes superen les matèries de la fase específica de les PAU. Consulteu el quadre de ponderacions.


• Tècnic Superior de Formació Professional:
Els Cicles Formatius de Grau Superior de totes les Famílies Professionals:

• Activitats físiques i esportives
• Administració i gestió
• Agrària
• Arts gràfiques
• Comerç i màrqueting
• Edificació i obra civil
• Electricitat i electrònica
• Energia i aigua
• Fabricació mecànica
• Fusta, moble i suro
• Hoteleria i turisme
• Imatge i so
• Imatge personal
• Indústries alimentàries
• Indústries extractives
• Informàtica i comunicacions
• Instal·lació i manteniment
• Maritimopesquera
• Química
• Sanitat
• Seguretat i medi ambient
• Serveis socioculturals i a la comunitat
• Textil, confecció i pell
• Transport i manteniment de vehicles

• Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny:
Els Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de totes les Famílies Professionals:

• Art Floral
• Arts aplicades a la indumentària
• Arts aplicades al llibre
• Arts aplicades al mur
• Ceràmica artística
• Comunicació gràfica i audiovisual
• Disseny d’interiors
• Disseny industrial
• Escultura
• Esmalts artístics
• Joieria d’art
• Teatre
• Textils artístics
• Tècnic Esportiu Superior: • Qualsevol modalitat o especialitat esportiva
• Des d'altres titulacions
• Més grans de 25 anys: Prova d’accés Consulteu l'enllaç
• Més grans de 45 anys: Prova d’accés i entrevista personal. Consulteu l'enllaç
• Més grans de 40 anys: Acreditació d'experiència laboral o professional. Consulteu l'enllaç
• Titulacions universitàries oficials. • Totes: Diplomatures, Llicenciatures, Graus...