TRASLLAT D’EXPEDIENT
Admissió a l’ensenyament de Grau en Publicitat i Relacions Públiques (UB)
d’estudiants que hagin iniciat estudis universitaris espanyols

(d’acord amb el 
RD 412/2014 de 6 de juny, pel que s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau)
1. Presentació de sol·licitud de trasllat d’expedient directe
Qui? Estudiant
 • amb estudis universitaris oficials parcials cursats a qualsevol universitat espanyola.
 • amb un mínim de 30 crèdits superats en el primer any de matrícula.
Quan? del 11 de juny a l’11 de juliol
Com? Lliurament de la següent documentació a la Secretaria del centre:
 • Sol·licitud d’admissió per trasllat d’expedient directe.
 • Fotocòpia DNI.
 • Original i fotocòpia de les dades d’accés als estudis universitaris d’origen: PAU (fase general i específica), CFGS+PAU (fase específica)...
 • Certificació acadèmica original, en la què figuri la formació universitària assolida anteriorment, amb l’any acadèmic i les qualificacions obtingudes.
 • Pla docent de les assignatures superades prèviament, on figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits i d’hores (amb el segell del centre d’origen).
 • Pla d’estudis o itinerari curricular exigits per assolir els ensenyaments anteriors (amb el segell original del centre).
Observacions Les taxes administratives corresponents a la sol·licitud de trasllat d’expedient són de 90 €.
2. Estudi de l’expedient per al reconeixement de crèdits
Qui? Escola

Es farà un estudi de la documentació presentada per dictaminar els crèdits reconeguts en els estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques (UB).
Quan? durant el mes de juliol
Com? Seguint les directrius establertes en les Normes per al Reconeixement i per a la Transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona:
 • a) si el reconeixement és de menys de 30 crèdits:
els alumnes hauran de demanar l’accés a aquest ensenyament mitjançant una PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA.
 • b) si el reconeixement és de 30 crèdits o més:
l’admissió a aquest ensenyament, mitjançant TRASLLAT D’EXPEDIENT DIRECTE, dependrà de les places disponibles, les sol·licituds presentades i la ponderació de l’expedient de l’alumne/a.
Observacions L’alumnat pot optar per les dues opcions (preinscripció universitària i sol·licitud de plaça al centre) SIMULTÀNIAMENT.
3. Assignació de places
Qui? Escola.
Quan? abans del 31 de juliol
(la notificació de la resolució es farà per e-mail)
Com? Criteris emprats per a la ponderació de les sol·licituds i l’assignació de les places disponibles:
 • Qualificació dels estudis cursats per accedir al Grau: PAU (fase general), CFGS o similar.
 • Qualificació PAU (fase específica) o nota d’admissió de l’any d’accés a la titulació universitària d’origen.
 • Qualificació de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris cursats anteriorment, amb les assignatures superades.
 • Adequació entre les competències i els coneixements associats a les assignatures superades en el centre universitari d’origen i els coneixements previstos en el Grau en Publicitat i Relacions Públiques (UB).
 • Motius per demanar el trasllat d’expedient.
Observacions                           Oferta de places: indeterminat (en funció de les vacants disponibles).
En cas de resolució favorable, s’informarà a l’estudiant de la corresponent adaptació curricular, amb les assignatures reconegudes, que l’alumne/a no haurà de cursar.
4. Matrícula escola
Qui? Estudiant.
Quan? primera setmana de setembre
Com? Documentació per a la matrícula:
 • 1 foto carnet.
 • Targeta sanitària.
 • Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient en la Universitat de procedència.
Observacions Per formalitzar la matrícula, l’Escola convocarà a tots a aquests futurs alumnes a una entrevista personal amb la responsable docent.

Data de creació: 25 d’abril de 2013